Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 3 – 4 / 2009

Maj 10th, 2011 Wpisane w 2009

Spis treści

Teoretyczne podstawy probacji

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Świadczenie pieniężne jako środek probacyjny

Krzysztof Sokołowski, doktorant Uniwersytetu w Ratyzbonie
Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a udział w bójce lub pobiciu

Dr Grzegorz Łabuda, adwokat, Izba Adwokacka we Wrocławiu
Sporne kwestie warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo skarbowe

Prewencja w systemie probacji

Dr Mirosława Gawęcka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej

Maciej Rzewuski, asystent Uniw. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
„Odroczenie wykonania kary” jako przesłanka warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Probacyjny model kurateli sądowej w Polsce

Metodyka pracy ze skazanymi

Wiesława Liszke, Kurator Sądu Okręgowego w Łodzi
Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego przez kuratora sądowego

Wymiana doświadczeń

Grażyna Urbaniak, Artur Strumnik
Budżet zadaniowy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jako instrument racjonalizacji wydatków tych jednostek

Krzysztof Stępień, wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
Obowiązek składania sądowi okresowych sprawozdań z przebiegu dozoru przez kuratora

Maria Charmast, koordynator programu TOPIC 2, gł. specjalista ds. współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia MONAR, Małgorzata Beata Janicz, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wizytator ds. karnych, Magdalena Kolmus, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, Aleksandra Łukasiewicz, biegły sądowy, kierownik Schroniska dla Młodzieży Defaworyzowanej MONAR w Warszawie, Magdalena Moneta, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Agnieszka Sosnowska, kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sebastian Strzeżek, ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP, Janusz Tytman, biegły sądowy, terapeuta Poradni MONAR w Warszawie
Postępowanie karne a możliwości terapii osób uzależnionych

Z bieżącego ustawodawstwa

Agata Krakówka, referendarz Sądu Rejonowego w Kwidzynie, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego
Propozycje warunkowego zawieszenia wykonania środków karnych

Z orzecznictwa

Dr Jerzy Lachowski, adiunkt UMK w Toruniu
Glosa do uchwały SN z dnia 30 października 2008r., sygn. I KZP 22/08 (dot. przerwy w wykonaniu kary)

Wiesław Juchacz, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. I KZP 15/08 (dot. odroczenia wykonania kary)

Warto przeczytać

Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Rektor „Pedagogium” ? Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Recenzja pracy zbiorowej pod red. Wiesława Ambrozika, Henryka Machela, i Piotra Stępniaka, Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, Poznań-Gdańsk-Warszawa-Kalisz 2008

Z żałobnej karty

Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Hołdzie

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.