Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 2 / 2010

Maj 10th, 2011 Wpisane w 2010

Spis treści

Teoretyczne podstawy probacji

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary zawieszonej warunkowo

Prewencja w systemie probacji

Joanna Latała, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Od idei odwetu po sprawiedliwość naprawczą. Rozważania nad resocjalizacyjnym charakterem instytucji mediacji po wyroku jako formy sprawiedliwości naprawczej

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, PEDAGOGIUM – WySsza Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.
Obozy dyscyplinujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej propozycją kar średniej mocy zamiast kary pozbawienia wolności

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Kieszkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Coaching jako forma wspomagania rozwoju w procesie integracji społecznej

Wymiana doświadczeń

Dr Justyna Siemionow, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Możliwości oceny oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec nieletnich

Dr Maciej Muskała, adiunkt UAM w Poznaniu
Instytucjonalne formy reakcji na objawy niedostosowania społecznego nieletnich w Niemczech

Dr Łukasz Kwadrans, starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Świdnicy
Kuratela sądowa i środki probacji. Wspomnienie przeszłości, stan obecny i moSliwe rozwiązania na przyszłość. I Kongres Kuratorski (Ustka, 15-17 czerwca 2009 r.)

Z bieżącego ustawodawstwa

Dr Grzegorz Łabuda, adwokat we Wrocławiu
Uwagi o obligatoryjnym zarządzeniu wykonania kary w trybie art. 75 § 1 k.k.

Z orzecznictwa

Blanka J. Stefańska, adwokat kancelarii Uria Menéndez w Warszawie
Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. IV KK 408/08 (dot. niekaralności jako przesłanki warunkowego umorzenia postępowania)

Warto przeczytać

Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Recenzja ksiąSki Wojciecha Kotowskiego i Bolesława Kurzępy, Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009

Wspomnienie o kurator Annie Bałazy

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.