Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Kolegium Redakcyjne

 

PrzewodniczącyKrzysztof KWIATKOWSKI

Członkowie:

 • Andrzej Bałandynowicz
 • Piotr Hofmański
 • Brunon Hołyst
 • Marek Konopczyński
 • Zbigniew Lasocik
 • Paweł Nasiłowski
 • Kazimierz Postulski
 • Andrzej Rzepliński
 • Andrzej Rzepniewski
 • Barbara Stańdo-Kawecka
 • Krzysztof Stasiak
 • Piotr Stępniak
 • Teodor Szymanowski
 • Andrzej Ważny
 • Dobrochna Wójcik
 • Andrzej Zoll
 • Jadwiga Żywolewska-Ławnicza

REDAKCJA

Redaktor naczelnyMirosław PRZYBYLSKI
Zastępcja redaktora naczelnego – Krzysztof MYCKA
Sekretarz Redakcji – Wojciech KOTOWSKI

Wydaje:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Adres Redakcji:
00-950 Warszawa, al. Ujazdowskie 11,
tel. (0 22) 561 84 27; 849.09.92
e-mail: przetocka@ms.gov.pl; wojciechkotowski@wp.pl

Projekt okładki i opracowanie graficzne:
Bogusław Stroszejn

Skład i korekta:
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
tel. (012) 422 87 55, fax (012) 422 38 50
e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl
http://www.probacja.ies.krakow.pl

Druk i dystrybucja:
Drukarnia Steskal

ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
tel/fax: (018) 264 93 27
e-mail: druk@drukujtanio.com
http://www.drukujtanio.com

ISSN 1689-6122 nakład 3500 egz.